062 650 152 | Real House d.o.o. Licencirani posrednik za promet i zakup nepokretnosti reg. br. 177 | [email protected]

Pravne usluge

pravni poslovi real housePravni poslovi jedna je od usluga Real House svim svojim klijentima, kako kupcima tako i prodavcima nudi kompletni pravnu uslugu vezanu za poslove sa nekretninama. Osnovni postulat našeg poslovanja je pravna sigurnost naših klijenata.

Kupoprodaja nekretnina je jedan od najvažnijih životnih poslova svakog čoveka i zbog toga treba biti veoma oprezan u svakom pogledu, jer je rizik od štetnih posledica veoma velik, a šteta često nenadoknadiva, ako se ceo posao ne obavi stručno, savesno i profesionalno.

Naše usluge, pravni poslovi,  podratumevaju proveru kompletne dokumentacije u kupoprodajnom postupku, sastavljanje  ugovora i ostalih podnesaka te zastupanja i pribavljanje neophonih dokumenata i dozvola.

Naša advokatsko – pravna služba izvršavaza za naše klijente:

  • Provera dokumenata neophodnih za kupoprodaju u katastru nepokretnosti.

  • Sastavljanje predugovora za kupoprodaju nekretnina

  • Sastavljane ugovora za kupoprodaju nekretnine

  • Sastavljanje ugovora o zakupu

  • Sastavljanje specijalne punomoći za kupovinu ili prodaju putem punomoćnika.notara (solemnizacija).
  • Organizovanje overe dokumenata kod javnog beležnika –
  • Posredovanje pri predavanju dokumentacije za plaćanje ili oslobađanje od plaćanja poreza

  • Posredovanje pri uknjižbi nekretnina u katastarske knjige

  • Pribavljanje vlasničkog lista, kopije plana i drugih dokumenata iz katastra.
  • Kao i sve ostale pravne poslove vezane za nekretnine

Mi stojimo iza svakog našeg posla i garantujemo potpunu pravnu sigurnost.

Sve nekretnine iz naše ponude pre nego objavimo za prodaju proveravamo, utvrđujemo vlasništvi i pravni status tako da u svakom trenutku za klijenta imamo pouzdanu informaciju, kupoprodajni ugovor sastavlja naš pravni tim i advokat, a nakon toga organizujemo overu kod javnog beležnika – notara.

Preduzimamo sve neophodne radnje u cilju potpune pravne sigurnosti naših klijenata.